TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
456 1.001438.000.00.00.H18 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
457 1.004944.000.00.00.H18 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Trẻ em
458 1.005411.000.00.00.H18 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Bảo hiểm
459 1.010200.000.00.00.H18 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
460 2.001219.000.00.00.H18 Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa