TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
381 2.000643.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ an toàn điện UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Điện
382 1.001799.000.00.00.H18 Cấp lại Thẻ công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
383 1.009832.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
384 1.004541.000.00.00.H18 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Y tế Dự phòng
385 1.008928.000.00.00.H18 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại