TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
321 1.003564.000.00.00.H18 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh UBND tỉnh Điện Biên Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Dân số - Sức khoẻ sinh sản
322 1.002368.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
323 1.001248.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trọng tài thương mại
324 1.001117.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
325 2.000555.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp