TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
311 1.004993.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
312 1.002033.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
313 1.003620.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
314 1.001693.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
315 2.000172.000.00.00.H18 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ