TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
221 1.010723.000.00.00.H18 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) UBND tỉnh Điện Biên Uỷ ban nhân dân huyện Môi trường
222 1.010727.000.00.00.H18 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Môi trường
223 2.000626.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Lưu thông hàng hóa trong nước
224 1.003725.000.00.00.H18 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
225 2.001795.000.00.00.H18 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi