TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
216 1.000774.000.00.00.H18 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Thương mại quốc tế
217 2.000361.000.00.00.H18 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Thương mại quốc tế
218 1.002856.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
219 1.002877.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
220 1.000028.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ