TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
211 2.000272.000.00.00.H18 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Thương mại quốc tế
212 1.000703.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
213 2.001002.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
214 2.000205.000.00.00.H18 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
215 2.000662.000.00.00.H18 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Thương mại quốc tế