TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1766 1.002407.000.00.00.H18 Xét, cấp học bổng chính sách UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Phong Lao động – Thương binh và xã hội Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1767 1.004438.000.00.00.H18 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1768 1.004435.000.00.00.H18 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1769 1.004436.000.00.00.H18 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1770 1.001088.000.00.00.H18 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học