TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1751 1.000459.000.00.00.H18 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
1752 3.000175.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. UBND tỉnh Điện Biên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
1753 1.004680.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy sản
1754 1.004656.000.00.00.H18 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy sản
1755 1.007933.000.00.00.H18 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Bảo vệ thực vật