TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1741 1.003337.000.00.00.H18 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Người có công
1742 1.009386.000.00.00.H18 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
1743 2.002193.000.00.00.H18 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bồi thường nhà nước
1744 1.001386.000.00.00.H18 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
1745 1.001699.000.00.00.H18 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo trợ xã hội