TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1736 2.000777.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Bảo trợ xã hội
1737 2.000744.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Bảo trợ xã hội
1738 2.000751.000.00.00.H18 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Bảo trợ xã hội
1739 3.000182.000.00.00.H18 Tuyển sinh trung học cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông,Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục trung học
1740 3.000181.000.00.00.H18 Tuyển sinh trung học phổ thông UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học