TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1716 1.005108.000.00.00.H18 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Giáo dục thường xuyên Giáo dục trung học
1717 2.000286.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Bảo trợ xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1718 2.000282.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Bảo trợ xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1719 2.001904.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS UBND tỉnh Điện Biên Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục trung học
1720 1.001310.000.00.00.H18 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Cơ sở trợ giúp xã hội,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội