TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1711 2.001801.000.00.00.H18 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Xử lý đơn thư
1712 2.000829.000.00.00.H18 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1713 1.003057.000.00.00.H18 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Cơ sở giáo dục phổ thông,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công
1714 1.001776.000.00.00.H18 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Bảo trợ xã hội
1715 1.007763.000.00.00.H18 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Nhà ở và công sở