TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1701 2.000440.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
1702 2.000305.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng
1703 1.001120.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Văn hóa
1704 1.000933.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa
1705 1.008377.000.00.00.H18 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (Cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ