TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1696 2.001179.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1697 2.001683.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Công tác thanh niên
1698 1.003013.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1699 1.008379.000.00.00.H18 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (Cấp Tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1700 1.000954.000.00.00.H18 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Văn hóa