TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1686 1.009397.000.00.00.H18 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Nghệ thuật biểu diễn
1687 1.009399.000.00.00.H18 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Nghệ thuật biểu diễn
1688 1.009398.000.00.00.H18 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Nghệ thuật biểu diễn
1689 2.002038.000.00.00.H18 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1690 1.003866.000.00.00.H18 Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ