TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1676 2.002403.000.00.00.H18 Thủ tục thực hiện việc giải trình UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan nhà nước có liên quan Phòng, chống tham nhũng
1677 2.002174.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tiếp công dân
1678 2.002175.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ban tiếp công dân cấp tỉnh Tiếp công dân
1679 2.001909.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Tiếp công dân
1680 1.004650.000.00.00.H18 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Quảng cáo