TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1651 1.001624.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1652 1.003635.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa
1653 1.003654.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Văn hóa
1654 1.003622.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
1655 1.000780.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ