TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1611 2.002080.000.00.00.H18 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phổ biến giáo dục pháp luật
1612 1.003621.000.00.00.H18 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1613 2.001687.000.00.00.H18 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1614 2.001333.000.00.00.H18 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1615 1.001233.000.00.00.H18 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý