TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1606 2.001481.000.00.00.H18 Thủ tục thành lập hội UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1607 1.003827.000.00.00.H18 Thủ tục thành lập hội cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1608 2.001717.000.00.00.H18 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Công tác thanh niên
1609 1.009731.000.00.00.H18 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1610 1.007619.000.00.00.H18 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tài chính doanh nghiệp