TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1591 1.000775.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng
1592 2.000449.000.00.00.H18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1593 2.000418.000.00.00.H18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1594 2.000437.000.00.00.H18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1595 2.000422.000.00.00.H18 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng