TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1586 1.000804.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1587 2.000374.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1588 1.000748.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng
1589 2.000337.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng
1590 2.000346.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua - khen thưởng