TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1581 2.000402.000.00.00.H18 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1582 2.000287.000.00.00.H18 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1583 2.000414.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1584 2.000356.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1585 2.000364.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng