TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1576 1.000934.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1577 1.000898.000.00.00.H18 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1578 1.000924.000.00.00.H18 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Thi đua - khen thưởng
1579 1.000843.000.00.00.H18 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng
1580 2.000385.000.00.00.H18 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua - khen thưởng