TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1571 2.001680.000.00.00.H18 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1572 2.002382.000.00.00.H18 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1573 2.000927.000.00.00.H18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực
1574 1.003000.000.00.00.H18 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1575 1.007618.000.00.00.H18 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản. UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tài chính doanh nghiệp