TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1561 1.009661.000.00.00.H18 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1562 2.002039.000.00.00.H18 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1563 1.003807.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1564 1.003960.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1565 2.001225.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản