TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1551 1.003918.000.00.00.H18 Thủ tục hội tự giải thể UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1552 1.003920.000.00.00.H18 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1553 2.002400.000.00.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan nhà nước có liên quan Phòng, chống tham nhũng
1554 2.002385.000.00.00.H18 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1555 2.002118.000.00.00.H18 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng