TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1456 1.000080.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1457 2.000348.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1458 1.001055.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
1459 1.001886.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1460 2.000631.000.00.00.H18 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Quản lý Cạnh tranh