TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1451 2.000456.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1452 2.000264.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1453 2.000269.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1454 1.001022.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1455 2.000779.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch