TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1436 1.001695.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1437 1.000689.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1438 1.003583.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1439 1.000656.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1440 1.001766.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch