TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1431 1.000593.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1432 1.001193.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1433 1.004772.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1434 2.000528.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1435 1.000893.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch