TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1426 2.001395.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1427 2.000509.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
1428 1.000894.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1429 2.000806.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1430 1.000094.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch