TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1421 2.001277.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1422 2.001631.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa
1423 1.004837.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký giám hộ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1424 1.001669.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1425 2.001247.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản