TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1406 2.001590.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1407 2.001567.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1408 2.000333.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phổ biến giáo dục pháp luật
1409 2.001457.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1410 1.004269.000.00.00.H18 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai