TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1381 1.008993.000.00.00.H18 Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1382 1.000798.000.00.00.H18 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai
1383 2.000212.000.00.00.H18 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1384 1.003841.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1385 1.003503.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ