TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1371 2.000884.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Tổ chức hành nghề công chứng,Cơ quan đại diện có thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Chứng thực
1372 2.001019.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực di chúc UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực
1373 2.001044.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực
1374 2.001035.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chứng thực
1375 2.001052.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực