TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1366 2.001449.000.00.00.H18 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1367 2.000815.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức hành nghề công chứng,Cơ quan đại diện có thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Chứng thực
1368 2.000843.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức hành nghề công chứng,Cơ quan đại diện có thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Chứng thực
1369 2.001008.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực
1370 2.000992.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực