TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1346 1.004628.000.00.00.H18 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1347 1.001440.000.00.00.H18 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1348 1.000379.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Gia đình
1349 2.000022.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Gia đình
1350 1.010196.000.00.00.H18 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Văn thư và Lưu trữ nhà nước