TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1341 1.009919 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Sở hữu trí tuệ
1342 1.004666.000.00.00.H18 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Quảng cáo
1343 2.000587.000.00.00.H18 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1344 2.001815.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1345 1.004623.000.00.00.H18 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch