TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1331 2.001501.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1332 2.000518.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1333 2.001807.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1334 1.004614.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1335 1.000104.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Gia đình