TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1321 1.003441.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Thể dục thể thao
1322 2.001483.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Sở hữu trí tuệ
1323 2.001258.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1324 2.000954.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1325 2.001616.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch