TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1291 1.000903.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
1292 1.001008.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa
1293 1.001671.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1294 1.003793.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Di sản văn hóa
1295 2.001591.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa