TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1286 1.003542.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Sở hữu trí tuệ
1287 1.000963.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa
1288 1.000831.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa
1289 1.000922.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa
1290 1.001029.000.00.00.H18 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa