TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1186 2.000033.000.00.00.H18 Thông báo hoạt động khuyến mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Xúc tiến thương mại
1187 1.010023.000.00.00.H18 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1188 2.002070.000.00.00.H18 Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1189 2.002072.000.00.00.H18 Thông báo lập địa điểm kinh doanh UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1190 1.009461.000.00.00.H18 Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng UBND tỉnh Điện Biên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc,Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa