TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1181 2.002228.000.00.00.H18 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
1182 2.000005.000.00.00.H18 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1183 2.002005.000.00.00.H18 Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1184 1.004557.000.00.00.H18 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Dược phẩm
1185 1.000844.000.00.00.H18 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng