TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1176 1.009452.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1177 1.009462.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1178 1.009442.000.00.00.H18 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1179 1.009463.000.00.00.H18 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa UBND tỉnh Điện Biên Bộ Giao thông vận tải,Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên,Cảng vụ Đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
1180 1.010596.000.00.00.H18 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp