TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1161 1.008727.000.00.00.H18 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1162 1.001600.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1163 1.001633.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1164 2.001737.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
1165 2.001762.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản, In và Phát hành