TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1146 1.002032.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1147 1.000588.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
1148 2.000778.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1149 2.000743.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1150 2.000758.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng