TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1121 1.010590.000.00.00.H18 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
1122 1.004492.000.00.00.H18 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Các cơ sở giáo dục khác
1123 1.005088.000.00.00.H18 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
1124 1.000243.000.00.00.H18 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
1125 1.005065.000.00.00.H18 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Giáo dục thường xuyên