TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1116 1.010736.000.00.00.H18 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
1117 2.000216.000.00.00.H18 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1118 1.003118.000.00.00.H18 Thành lập Hội công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1119 1.009466.000.00.00.H18 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động
1120 1.010587.000.00.00.H18 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp